Op 24 februari 2021 is de wet van 17 februari 2021 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet stelt de griffies verantwoordelijk voor de afgifte van kopieën van geseponeerde strafdossiers en bepaalt dat het overmaken van niet-ondertekende afschriften van uitspraken aan advocaten per e-mail gebeurt.

Niet ondertekend afschrift van een rechtelijke beslissing per mail


Artikel 32 van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde is nu gewijzigd en bepaalt voortaan dat de griffie binnen de vijf dagen na de uitspraak een niet-ondertekend afschrift van de beslissing zal overmaken op het professioneel elektronisch adres van de advocaat.

Als bij de griffier geen elektronisch adres gekend is of indien de kennisgeving aan het elektronisch adres kennelijk niet is geslaagd, gebeurt de kennisgeving bij gewone brief.

Deze verplichting geldt voortaan zowel in burgerlijke als in strafzaken. En vooral voor die laatste categorie is dat een grote vooruitgang. Daar waar tot nu toe de advocaten, of de verdachte zelf indien ze geen advocaat hebben, het ganse land moest doorkruisen om het vonnis van een strafrechtbank te gaan inzien (inscannen) behoort dit nu tot het verleden.

Enige minpuntje is dat door de termijn van 5 dagen, de verdachte dikwijls nog wat geduld zal moeten oefenen alvorens hij of zij de uitspraak zal kennen, nu kan verwacht worden dat veel advocaten zullen wachten tot het vonnis of arrest in hun mailbox verschijnt en zich niet meer "met bekwame spoed" naar de griffies zullen begeven om het vonnis zo snel mogelijk te raadplegen.

Afgifte geseponeerde strafdossiers


Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en bij uitbreiding België maakten advocaten de afgelopen tijd melding van problemen om kopieën van geseponeerde strafdossiers te bemachtigen.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne was evenwel van mening dat dat wel degelijk een taak van de griffie is en dat een snelle wetswijziging aan de orde was, hetgeen dus nu is doorgevoerd.

De wet voegt volgende zin toe aan artikel 21bis, § 1, zesde lid van het Wetboek van Strafvordering: “De griffie van het bevoegde hof van beroep of rechtbank is belast met het afleveren van de uitgiften en afschriften.”

Nog vragen ?