|

Wanneer de politie een woning wil betreden heeft ze hiervoor ofwel de toestemming van de bewoner van het pand nodig en wanneer deze weigert een huiszoekingsbevel afgeleverd door een onderzoeksrechter. Maar voor het stilleggen van zogenaamde lockdownfeestjes in de privésfeer lijkt hierop een uitzondering van kracht te zijn waardoor de politie zonder toestemming en zonder huiszoekingsbevel de woning kan betreden.

Samenscholingsverbod geldt ook in de privésfeer


De coronamaatregelen die door de regering werden afgekondigd verbieden samenscholingen tussen meerdere personen die niet onder hetzelfde dak wonen. Dat geldt niet enkel in de publieke ruimtes, maar ook op privédomein. Om een en ander te controleren werd de vraag op de nationale veiligheidsraad gesteld hoe de politie dit zou kunnen controleren en de naleving ervan kunnen afdwingen. Een extra wetgevend iniatief hiervoor kwam er niet omdat men van oordeel is dat het huidige arsenaal kan gehanteerd worden.

Onschendbaarheid van de woning


De basisregel blijft dat de woning onschendbaar is. Artikel 15 van de grondwet is wat dat betreft zeer duidelijk. Wie dit overtreedt kan vervolgd worden op grond van artikel 439 van het strafwetboek dat huisvredebreuk strafbaar stelt. Maar op deze regel bestaan uitzonderingen. Dit is zo wanneer de bewoner zijn toestemming geeft om zijn of haar woning te betreden of wanneer er een huiszoekingsbevel door de onderzoeksrechter wordt afgeleverd.

Huiszoekingsbevel niet zo evident


Een huiszoekingsbevel ter beteugeling van de lockdownfeestjes lijkt niet zo evident aangezien er in de eerste instantie een onderzoeksrechter zou moeten gevorderd worden alvorens die dergelijk bevel kan uitvaardigen. In vele gevallen lijkt men op die manier achter de feiten aan te lopen omdat de feestjes mogelijks al achter de rug zouden zijn alvorens er een onderzoeksrechter kan gevat worden.

Daarenboven kan een huiszoekingsbevel enkel worden uitgevaardigd tussen 5u en 21u. Nachtelijke feestjes dreigen zo uit de boot te vallen.

Heterdaad


De noodzaak van een huiszoekingsbevel kan vermeden worden wanneer de politie een betrapping op heterdaad kan verrichten. Doch ook hier kan men niet om het even wanneer en op elke plaats zomaar binnenvallen. Men zal zeer goede redenen moeten kunnen voorleggen om de inval te verantwoorden. het vaststellen van een grote groep mensen in een woning zou een dergelijke goede reden kunnen zijn.

Daarnaast heeft het College van Procureurs - Generaal al aangegeven dat er tevens voorafgaandelijk toestemming van het parket zal moeten gevraagd worden door de politie wanneer zij een inval zou willen doen.

Ernstig en nakend gevaar


Maar de nodige toestemming van het OM lijkt men te kunnen omzeilen op grond van een wetswijziging uit 2018.

Op basis van deze wetswijziging kan de politie autonoom een woning betreden en dit zonder toestemming van de bewoner, als het gemelde gevaar een uitermate ernstig en ophanden zijnde karakter vertoont dat het leven of de lichamelijke integriteit van personen bedreigt en op geen andere wijze kan worden afgewend. Een echte huiszoeking mag men in dat geval niet uitvoeren, de politie mag enkel het gevaar verhelpen.

Op basis hiervan meent het College van Procureurs - Generaal in een omzendbrief dat de politie wel degelijk een lockdownfeestje mag stilleggen en de woning mag betreden zonder toestemming van bewoner, onderzoeksrechter of parket. Het melden van het gevaar dient niet noodzakelijk door een persoon te gebeuren, maar zou ook kunnen door warmtecamera’s of door de aanwezigheid van verschillende auto’s voor de deur van een woning.

Of deze zienswijze de toets van de rechtspraak zal doorstaan zal nog moeten blijken. Tot op heden zou de politie nog geen gebruik hebben gemaakt van de beschreven mogelijkheden, maar een verwittigd man of vrouw is er twee waard. Risico's nemen is in deze tijden sowieso uit den boze, zowel voor de gezondheid van jezelf en van anderen, maar je riskeert ook zware boetes wanneer je betrapt worden op dergelijk feestje.

Nog vragen ?